Jument 1843
HOLST 210031243
HOLST 180028735
1835 Bai
App.: HOLST
Yorkshire 81
1826 Bai 1,70 m
App.: HOLST
xx 1800
xx 1804
xx 1791
xx 1775
xx 1796
xx 1786
xx 1787
xx 1763
xx 1739
xx 1750
xx 1756
Clev.B. 0
Clev.B. 0
Clev.B. 0
Absent
Absent
xx 1780
xx 1764
xx 1757
Clev.B. 0
Clev.B. 0
HOLST A18
1817
HOLST 1812
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
HOLST 210014434
1834
Yorkshire 81
1826 Bai 1,70 m
App.: HOLST
xx 1800
xx 1804
xx 1791
xx 1775
xx 1796
xx 1786
xx 1787
xx 1763
xx 1739
xx 1750
xx 1756
Clev.B. 0
Clev.B. 0
Clev.B. 0
Absent
Absent
xx 1780
xx 1764
xx 1757
Clev.B. 0
Clev.B. 0
HOLST A18
1817
HOLST 1812
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent